1314splash

Make: adidas
Main sponsor: Cash Converters
Kit notes:

Primary kit

Primary kit

Primary kit Mash-up

Primary kit Mash-up

Primary kit - FA Cup final text

Primary kit – FA Cup final text

Change kit

Change kit

Change kit Mash-up

Change kit Mash-up

Change kit - poppy

Change kit – poppy

Green keeper kit

Green keeper kit

Dark shale keeper kit

Dark shale keeper kit

Dark shale keeper kit - FA Cup Final text

Dark shale keeper kit – FA Cup Final text

Dark shale keeper kit - poppy

Dark shale keeper kit – poppy